Biover Tea Tree Bio - 10ml

Biover Tea Tree Bio - 10ml
Biover Tea Tree Bio - 10ml

Biover Tea Tree Bio - 10ml

Waarom kiezen voor H&B?

Gratis verzending vanaf 20 euro
Kosteloos retourneren in een van onze winkels
Spaar voor extra korting met de Voordeelkaart

Bezorgopties

Beschrijving

Tea Tree olie van Biover is een 100% pure en natuurlijke etherische olie, gewonnen uit Tea Tree bladeren. Deze bladeren, afkomstig van bomen die enkel in Australië groeien, worden al eeuwen gebruikt door Aboriginals vanwege de zuiverende werking op de huid.

Beoordelingen

Ingrediënten

Melaleuca alternifolia.

Productinformatie

Gevaar:

Ontvlambare vloeistof en damp.

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Veroorzaakt huidirritatie.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Voorkom lozing in het milieu.

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

GEEN braken opwekken.

Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Gelekte/gemorste stof opruimen.

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Inhoud/verpakking afvoeren.

Allergie informatie:

P-MENTHA-1,4-DIENE, TERPINOLENE , EUCALYPTOL, ALPHA-PINENE , L-LIMONENE, BETA-PINENE, BETA-CARYOPHYLLENE , LINALOOL

Aanbevolen gebruik:

Biover etherische oliën worden volgens een traditionele wijze (stoomdistilatie) verwerkt en kunnen zowel in- als uitwendig worden gebruikt. Ideaal om een paar druppels aan een basisolie of neutrale crème toe te voegen. Bij inname: max. 3 druppels per dag.
Op de huid: meerdere druppels mengen met een basisolie.
Aromatherapie: Samen met andere etherische oliën.

Interessant voor jouBestsellers in deze categorieAnderen kochten ook